Vanliga frågor

Vad är kbt

Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. Samspelet mellan dig och den miljö du lever i är en viktig del för att förstå de problem du vill ha hjälp med. Fokus i behandlingen är faktorer i nuet som håller problemen vid liv. Genom att påverka tankar, beteenden och känslor försöker vi åstadkomma en förändring. Det kan handla om att ändra felaktiga tolkningar av egna känslomässiga reaktioner som farliga och därmed minska panikattacker eller att bryta ned beteenden i flera steg vid omfattande uppskjutandeproblem. Behandlingen grundar sig på aktuell forskning om vilka strategier som har visat sig påverka olika typer av problem. Ibland innebär det att minska destruktiva beteenden och andra gånger att lära sig nya. I terapin pågår ett öppet och tydligt samarbete mellan dig och din terapeut. Genom förändring strävar vi efter att öka nöjdhet med dig själv och ditt liv.

Hur går behandlingen till?

Varje session är cirka 45 minuter. Först genomför vi en bedömning på cirka tre till fyra sessioner. Fyra är vanligt då det gäller barn och familj och fler personer ska intervjuas. Vi gör en noggrann kartläggning, en så kallad beteendeanalys, av din nuvarande livssituation och de problem du söker hjälp för. Du får berätta, svara på frågor och fylla i ett antal självskattningsformulär. På så vis kan vi få en bild av hur problemen har utvecklats och vad som håller dem vid liv. Därefter sammanfattar psykologen bedömningen, ofta i samband med en kort utbildande beskrivning av din problematik. Du får ett förslag på behandlingsupplägg. I behandlingen pågår ett öppet och tydligt samarbete mellan dig och din terapeut. Vi formulerar mätbara behandlingsmål utifrån de problem du kämpar med. Dessa utvärderas senare i behandlingen. Terapisessionerna är strukturerade och har specifika fokus enligt den behandlingsplan vi kommit överens om. Vi arbetar med att hitta andra sätt att tänka, bete sig och arbetar med känslor på olika sätt. Ibland tar vi med anhöriga för att öka deras möjligheter att förstå problemen du kämpar. De kan också behöva hjälp i hur de kan stötta dig i ditt förändringsarbete. För att kunna få till en förändring arbetar vi vanligen med hemuppgifter mellan sessionerna. Vid avslut av behandlingen sammanfattas viktiga lärdomar som du sedan får med dig. Vi arbetar också fram ett program för hur du kan hålla det du lärt dig vid liv efter avslut. Ofta glesas behandlingen ut något och vi träffas mer sällan.

Har ni behandling via videolänk?

Möjlighet finns att ha sessioner via videolänk. Vi arbetar med videosystemet Kaddio för att
få till en säker anslutning. Tjänsten uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering vid
hantering av persondata på nätet. För mer information läs mer om tjänsten på
https://kaddio.com

Har ni möjlighet att ta emot akuta besök?

Vid akuta lägen rekommenderas ni som söker för barn under 18 år att vända er till Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens akutenheter på Sachsska barnsjukhuset, Sachsgatan 10 eller S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 1. För vuxna finns bland annat vuxenpsykiatriska akuten på S:t Görans sjukhus. Det finns även en mobil akutenhet för vuxna, telefon 08-123 484 00.

Hur lång är en behandling?

Efter att bedömningsfasen slutförts brukar en behandling variera mellan 10 och 20 behandlingssessioner. För ett mycket avgränsat problem kan det ibland räcka med fem sessioner. Vid flera svårare problemområden kan behandlingen vara något mer än 20
sessioner.

Hur ofta ses man?

I början av behandlingen ses vi vanligen veckovis. Ibland är problemen av sådan typ att det räcker att ses varannan vecka redan från start. Längre fram i behandlingen brukar vi ofta glesa ut kontakten till att ses varannan vecka.

Har ni avtal med landstinget så att jag kan använda mitt högkostnadskort?

Mottagningen är helt privat vilket innebär att du står för hela kostnaden själv.

Kan jag få terapin bekostad av arbetsgivare eller försäkringsbolag?

Att arbetsgivare bekostar en bedömning och behandling är inte ovanligt. Du och din arbetsgivare är välkomna att kontakta mottagningen för en överenskommelse. Det råder förstås sekretess kring detaljerna i din vårdkontakt. Privata sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar brukar erbjuda möjlighet för dig att välja vilken psykoterapeut du önskar.

Vilken kompetens bör min KBT-behandlare ha för att jag ska få rätt hjälp?

Psykologutbildning är en bra och bred grundutbildning för att kunna utföra psykologisk
behandling. Den innefattar också en grundläggande utbildning i psykoterapi. Därtill är nästa
nivå av vidareutbildning psykoterapeututbildningen med inriktning mot kognitiv
beteendeterapi. Numera finns även ytterligare en kompetens som tyder på längre
vidareutbildning, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Utöver en viss nivå av
utbildning är förstås din behandlares erfarenhet och bemötande av dig viktiga faktorer som
påverkar hur du kommer att uppleva behandlingskontakten.

Mer information om psykologens kompetens.