BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter och kÀnslig information. Det Àr viktigt att du kÀnner dig
trygg med vÄra tillvÀgagÄngssÀtt kring detta. HÀr beskrivs hur dina uppgifter behandlas och vilka rÀttigheter du har. HÀr följer Àven en beskrivning av hur personuppgifter inom handledning och utbildning hanteras. Personuppgifter Àr alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. De centrala regelverken vars riktlinjer vi följer Àr dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS

Vi har strÀng sekretess kring de personuppgifter vi behandlar inom ramen för vÄr verksamhet. Vi följer patientssÀkerhetslagens regler kring sekretess, inklusive hur vi sparar och behandlar personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Malinda Beck-Friis KBT Praktik AB Àr personuppgiftsansvarig.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Behandling av patienter
Vi behandlar de uppgifter du lÀmnar till oss för att kunna ge dig en god och sÀker vÄrd. De anvÀnds ocksÄ i det systematiska och fortlöpande patientsÀkerhetsarbetet.
Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet under vÄrdtiden. Uppgifterna Àr Àven till för att vara en informationskÀlla för dig som patient samt för att kunna administrera fakturering. Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter stÀlls krav pÄ ett visst innehÄll i patientjournalen. Dessa Àr att vi ska föra in uppgifter om din identitet, vÀsentliga uppgifter om bakgrunden till vÄrden samt de bedömningar, planeringar och ÄtgÀrder som genomförs av din psykolog. Vidare stÀlls krav pÄ att vi anger vilken information vi har lÀmnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfÀrdade av intyg och remisser samt ingÄende och utgÄende handlingar. Vi har alltsÄ en rÀttslig skyldighet att dokumentera den vÄrd som ges, inklusive de personuppgifter vi behandlar om dig i egenskap av patient. VÄr verksamhet stÄr precis som alla vÄrdgivare under tillsyn av Inspektionen för vÄrd och omsorg och i hÀndelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Handledning/utbildning
Vi behandlar uppgifter om personer som mottager handledning och studenter i
samband med utbildningsuppdrag. Det kan vara frÄga om anteckningar om den
handledning som tillhandahÄllits och kontaktuppgifter. Vi behandlar uppgifterna för att uppfylla vÄra avtalsenliga skyldigheter.

Kommunikation
Vi behandlar kommunikation och kontaktuppgifter i samband med att vi deltar i
upphandling/utbildningar, fÄr förfrÄgningar eller Àr uppsökande. Med kontaktuppgifter
avses till exempel e-postadress och telefonnummer. Om uppgifterna inte omfattas av Handledning/utbildning eller Behandling av patienter behandlar vi personuppgifter
inom ramen för Kommunikationen med stöd av intresseavvÀgning (vi har ett intresse
av att behandla uppgifterna).

LAGRINGSTID

Behandling av patienter
Personuppgifter i journaler raderas i enlighet med reglerna i patientdatalagen, det vill
sÀga tidigast tio Är efter den senast gjorda journalanteckningen.

Handledning/utbildning
Uppgifter i samband med handledning/utbildning raderas efter genomförd handledning/utbildning. I de fall dÄ uppgifter behövs för uppföljning raderas dessa
efter genomförd uppföljning.

Kommunikation
Vi sparar kontaktuppgifter sÄ lÀnge det Àr nödvÀndigt för att upprÀtthÄlla kontakten
med vederbörande eller sÄ lÀnge vi har en offentlig- eller avtalsrÀttslig förpliktelse att
spara uppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rÀtt att fÄ information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har Àven, med de begrÀnsningar som följer av Patientdatalagen, rÀtt att fÄ dina personuppgifter rÀttade, att fÄ uppgifterna raderade, att krÀva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begrÀnsas, samt att i vissa fall invÀnda mot behandling. Du har Àven rÀtt att lÀmna klagomÄl till Datainspektionen om du skulle vara missnöjd rörande vÄr behandling av dina personuppgifter.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER

De uppgifter du lÀmnar till mottagningen faller inom ramen för tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lÀmnas till utomstÄende endast om du i enskilda fall samtycker till det. I vissa sÀrskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lÀmna ut uppgifter, exempelvis nÀr barn far illa, enligt SocialtjÀnstlagen. Detta kan Àven gÀlla om du fÄr vÄrd genom ett försÀkringsbolag som du har gett en fullmakt att de fÄr ta del av journalanteckningar i enlighet med SocialförsÀkringsbalken.